De geest van zus en de geest van zo

‘Het is niets persoonlijks,’ zeiden ze, ‘je kunt gewoon je ogen dicht doen en alles wat we dan zeggen en doen is tegen de geest in jou, niet tegen jou.’

Een paar jaar geleden werd bij mij de geest van de Farizeeër uitgedreven nadat ik me had uitgelaten over dingen in de kerk die me verontrustten. Op een soortgelijke manier weet ik van medegelovigen die werden beschuldigd van het hebben van een ‘kritische geest.’ Maar dit vingerwijzen in de geestelijke dimensie gebeurt niet alleen met kritische gelovigen. Zo zouden zieke gelovigen wel eens bezeten kunnen zijn door de demon van diabetes of de geest van kanker, die vaak via ‘de deur van angst’ of een ‘rechtsgrond als onvergevingsgezindheid’ binnen zou zijn gekomen en waar dan sterk tegen dient te worden gebeden en gestreden. In het charismatisch tijdschrift Charisma Magazine schrijft Kathy DeGraw: ‘Toen ik gisteren in gebed was hoorde ik de Heer zeggen: ‘schakel de krachten van het duister van kanker uit.’ ‘Vrienden, ik heb jullie nodig om mij te helpen om de geest van kanker aan te vallen die werd vrijgezet onder de volken. Hier volgt een actieplan dat de Heilige Geest aan mij downloadde betreffende kanker. Gebruik deze  richtlijnen of je nu kanker hebt, er verdedigend tegen bidt of iemand helpt zijn of haar genezing van kanker te ontvangen.’1

Daarnaast zouden gelovigen die krap bij kas zitten wel eens bezeten kunnen zijn door de geest van armoede die dient te worden gebonden, waarna de geest van welvaart dient te worden vrijgezet. Zo onderwees wijlen NAR-theoloog Peter Wagner:  ‘De geest van armoede is een demonisch middel van satan, bedoeld om te voorkomen dat mensen Godgegeven welvaart genieten.’2 In de hemel is ‘geen plaats voor de geest van armoede, noch zou daar in onze samenleving plek voor moeten zijn.’3  NAR gelovige Lance Walnau stelt: ‘In plaats van onderdrukt te worden door de geest van armoede, moet je jezelf richting de tegengestelde geest bewegen; de geest van welvaart.4

Op een soortgelijke manier wordt verondersteld dat emotioneel beschadigde mensen vaak bezeten zijn met de geest van de wees die dient plaats te maken voor de geest van zoonschap. ‘De geest van de wees behelst de mindset van een zoon of dochter die gescheiden is van zijn of haar liefhebbende Vader,’ schrijft opnieuw Charisma Magazine. ‘De geest van de wees is misschien wel de grootste vloek op aarde vandaag de dag. Het behoeft geestelijke ouders met een grote geestelijke diepte en gezag om deze vloek te breken en om te draaien tot een generatie-zegen,’ aldus het tijdschrift. Alleen door het verbreken van deze vloek van de geest van de wees zou men tot geestelijke volwassenheid kunnen komen. ‘Zoonschap is zo belangrijk dat de hele schepping het momenteel uitroept voor de openbaarwording van de volwassen zonen van God. (Rom. 8:19)!’5

Bethels bevrijdings- en innerhealingbediening Sozo biedt bemiddeling in bevrijding van deze geest: ‘Het verbreken van de mindset van de wees  is een doel van de Sozo ervaring,’ beschrijft het Sozo handboek. ‘Het voornaamste doel van de geest van de wees is een persoon te verwijderen van God. Zijn leugens weerhouden een persoon ervan een persoonlijke relatie met de Vader te zoeken. Om dit te genezen dient Christus’ geest van adoptie, die de kloof dicht door het Vaderhart te introduceren, te worden aangeroepen.6

En dan is er altijd nog de gekke geest van de inktvis die door profetes en redacteur van Charisma Magazine, Jennifer Leclair werd ontdekt: ‘Nadat deze inktvis geest mijn vriend aanviel, ging ik naar haar huis en hielp haar de strijd aan te gaan. De aanval was ernstig, maar toen ik haar de handen oplegde en de inktvis beval gebonden te worden, begonnen de meest gewelddadige symptomen te stoppen. Als je in de frontlinie staat vang je natuurlijk vaak een klap op. Die geest van de inktvis begon me te stalken. Ik kwam met een migraine te zitten tijdens de strijd – een manifestatie van die mind control geest – en werd in mijn denken aangevallen voor de dagen die zouden volgen.’7

Zonder dat je het weet zou je als christen zomaar bezeten kunnen zijn door verschillende geesten of demonen. Voor elke kwaal of zonde is zo een schuldige te vinden. Een gebedsbevrijder als Neil Anderson gelooft zelfs dat 85% van de christenen ‘aan satan gebonden’ zou zijn.  Dit doet de vraag rijzen waarom er geen appendix aan de Bijbel is toegevoegd om het bevrijdingsleraren makkelijker te maken; een encyclopedie met de namen van demonen, symptomen en hoe mensen hiervan vrij te zetten.

Hoewel ik mijn scepsis niet helemaal kan verbergen, is het geenszins mijn bedoeling om de realiteit van de geestelijke wereld in twijfel te trekken. Wel baart het mij zorgen hoe deze realiteit vermengd wordt met fabeltjes, en hoe arme, zieke en emotioneel belaste mensen worden voorzien van een geestelijk stigma. Moeten zij eerst oneindig door bevrijdingssessies gaan voor ze het Koninkrijk van God kunnen beërven?

Stiekem ben ik wel nieuwsgierig; welke ‘geesten’ zijn jullie zoal tegengekomen? En wat zijn jullie ervaringen met bevrijdingsgebed?

Amerikaanse profeten

‘Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.’ ‘En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.’

‘..want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’

Mattheus 24:4, 5, 11 en 24

Het sprookje van de Zeven Bergen

Er was eens, heel lang geleden, in een land hier ver vandaan een koning die zijn dienaren bij zijn vertrek de opdracht gaf de wereld te veroveren. ‘Mijn koninkrijk is van deze wereld’ zei hij, ‘neem nu heerschappij en maak de aarde zoals in de hemel. Als jullie geslaagd zijn kom ik terug.’

Het klinkt meer als een sprookje dan een Bijbelse opdracht, en toch geloven steeds meer christenen dat ze de wereld moeten transformeren ‘voor Jezus.’ In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd aan de leiders van ’s werelds grootste evangelisch-charismatische jeugdbewegingen op dat moment, Loren Cunningham (YWAM) en Bill Bright (Campus Crusade), een goddelijke strategie geopenbaard. Het betrof het Zeven Bergen Mandaat waarmee alle landen tot Jezus’ discipelen gemaakt zouden moeten worden. Het mond tot mond verkondigen van de Blijde Boodschap was oud nieuws; in plaats daarvan zouden christenen zeven wereldse invloedssferen moeten veroveren, om hier vanuit ‘Gods Koninkrijk’ te bouwen zodat over de hele wereld ‘Gods wil’ zal worden gedaan. C. Peter Wagner was sterk betrokken het tot stand komen van de Nieuw Apostolische Reformatie. ‘De manier om heerschappij te bereiken,’ geloofde Wagner, ‘is  om koninkrijksgezinde mensen in elk van de Zeven Bergen te hebben: religie, familie, onderwijs, regering, media, kunst & entertainment en business, zodat ze hun invloed kunnen gebruiken om een omgeving te scheppen waarin de zegen en rijkdom van het Koninkrijk van God door kan dringen in alle gebieden van de samenleving.’1

Aan het begin van deze eeuw werd het mandaat door ‘strateeg, futurist en overtuigend communicator’ Lance Wallnau onder de aandacht gebracht en gepropageerd als zijnde een geestelijke strategie om maatschappelijke transformatie uit te werken. Wallnau gelooft dat het ‘winnen’ van individuele zielen niet is zoals God het bedoelde, maar dat God wil dat we volledige volken voor Hem winnen: ‘Waar is God op uit? Hij is uit op volken. De hemel wil volken. We moeten Hem geven wat Hij wil.’2 Wallnau gelooft dat ‘hij die deze zeven koninkrijken in bezit zou kunnen nemen, de oogst van de volken binnen [zou] kunnen brengen.’3

Het Zeven Bergen Mandaat begon aan populariteit te winnen vanaf 2013, toen Wallnau samen met megakerkleider Bill Johnson (Bethel Redding) het boek Invading Babylon: The 7 Mountain Mandate uitbracht.  Het idee is dat vanuit de Zeven Bergen een ‘christelijke regering’ kan worden gevestigd. Als deze zeven maatschappelijke invloedssferen dan worden bestuurd door gelovigen, kan ‘de berg Sion’ worden veroverd waarop de tempel van God zal worden gebouwd zoals beschreven in Jesaja 2.2.

Maar heeft dit mythologisch mandaat een Bijbelse oorsprong? De tempel op de berg Sion is waarvan God zegt dat de Nakomeling van David, Gods gezalfde Koning en Priester deze zal vestigen (Jes 44.28, Zach 6.12,13) en waarvan Jezus ook Zelf zegt dat Hij dit zal doen, zonder hulp van mensenhanden! (Mar 14.58) ‘De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft.’ (Hand 17.24,25)

Dit maakt het Zeven Bergen Mandaat tot een erg dubieuze opdracht voor christenen, die daarnaast wel in de wereld maar niet van de wereld zijn.

New Age leidsman Benjamin Creme geloofde dat een nieuwe wereld zal worden gevormd door menselijke transformatie. In een lezing in 2005 stelde hij: ‘De wereld zal getransformeerd worden, maar dat gaat Maitreya [de New Age verlosser] niet doen. U gaat dat doen. Wij allemaal gaan dat doen. De mensheid gaat dat doen. Lang geleden zei Maitreya: ‘Door mensenvoeten en mensenhanden [zal] de Tempel gebouwd worden.’ De ‘tempel’ is de juiste structuren: politiek, economisch, religieus, maatschappelijk, wetenschappelijk, enzovoorts.’4

‘Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.’ (Openbaring 17.9)

Plaatjes: boven het M7 mandaat, onder Lance Wallnau

Gezalfde of zalving?

‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.’ Filippenzen 2.5-7

Bovenstaande tekst wordt van oudsher uitgelegd als dat Jezus op aarde geen aanspraak heeft gedaan op Zijn goddelijke rechten, maar als Allerhoogste de positie van de allerlaagste heeft aangenomen. Hij was en is God, maar nam de gestalte van een slaaf of dienaar aan. Word of Faith leraren geloven dat Jezus Zichzelf volledig ontledigde van Zijn goddelijkheid en dus alleen als mens op aarde was. Ze geloven dat Hij de ‘Geest van Christus’ in Hem liet zijn, zodat Hij God werd. Dit wordt dan gebruikt als opstapje om te kunnen verdedigen dat elk mens dat zichzelf ontledigt (zijn geest leegmaakt, bijvoorbeeld door meditatie) en de Geest van Christus in zich laat zijn, Christus of God wordt. Het zinnetje ‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was’ is in het Engels  ‘Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus’ wat dan wordt vertaald als ‘laat de Geest van Christus Jezus in jullie zijn.’ Maar dat is natuurlijk niet wat er staat.

Jezus was God onder ons (Jes 7:14, Matt 1:23), God ‘in het vlees’ (2 Joh 1:7) of God geïncarneerd. ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’(Joh 1:1) ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader) vol van genade en waarheid.’ (Joh 1:14)

Dwaalleraren onderwijzen dat Jezus uitsluitend als mens op aarde kwam en met de Geest werd geïncarneerd om goddelijk te worden, zoals eigenlijk elk mens dit zou kunnen worden. Dit is wat onder andere de auteur van de ‘Bijbel’ The Passion Translation, Brian Simmons, onderwijst:  ‘Wij zijn het opnieuw vleesgeworden Woord. Wij zijn de reïncarnatie van Jezus Christus.’1 En ook oudste van megakerk Bethel Redding Kris Vallotton onderwijst dat christenen een letterlijke incarnatie van Christus en het vleesgeworden Woord moeten worden, voordat ze de boodschap van het evangelie over kunnen brengen. In zijn blogpost Digesting Jesus schrijft hij: ‘Wanneer mensen ervaren dat we het Woord prediken zonder dat we het Woord worden, wordt het evangelie teruggebracht tot slechts filosofie.’ ‘Maar als het Woord vlees wordt en onder hen leeft, dan worden ze geraakt en overtuigd in het diepst van hun ziel.’2

Wanneer mensen worden geïncarneerd met de ‘Geest van Christus’ zou dit hen tot zonen Gods maken die wonderen en tekenen kunnen doen. Dit is voor hen de verklaring dat Jezus vanaf Zijn doop in de Jordaan wonderen en tekenen deed, die er vanuit Bijbels perspectief van getuigden dat Hij de Zoon van God was. In Charisma Magazine schrijft megakerkleider Bill Johnson over Jezus: ‘Hij ontledigde Zichzelf van Zijn goddelijke krachten en werd een mens (zie Fil 2:7) Het is belangrijk om op te merken dat Hij al Zijn wonderen als mens deed, niet als God.’3 In een boek voor tieners onderwijst hij: ‘Weet je nog dat Jezus zei ‘de Zoon kan niets doen uit Zichzelf’ (Johannes 5:19)? Hij wist dat Hij gewoon een mens was. Hij kon van Zichzelf geen enkel wonder doen. Maakte dat Jezus ellendig? Liep Hij te zwelgen in zelfmedelijden? Keek Hij in de spiegel en dacht Hij dat Hij maar een zwakkeling was? Nope! Jezus keek gewoon naar Zijn Vader in de Hemel, volgde de Heilige Geest en liet God door Hem heen lekken.’4 En verder; ‘Hij verrichtte krachten, wonderen en tekenen als een mens in de juiste relatie tot God, niet als God. Als Hij wonderen verrichtte omdat Hij God was, dan zouden die onbereikbaar zijn voor ons.’5 God gaf elke gelovige de macht om te genezen zoals Jezus deed.’6

De leer dat Jezus pas bij Zijn doop gezalfd werd en door de Geest in staat was ‘als God’ te zijn, werd ook door zeer invloedrijk New Age leraren als Alice Bailey en Carl Jung onderwezen. Zij geloofden dat Jezus een blauwdruk is voor hoe elk mens door fases en initiaties moet gaan om zijn of haar inherente goddelijkheid te verwezenlijken. Zo schrijft Alice Bailey over Jezus’ doop, waarbij de Geest op Hem neerdaalde: ‘Deze initiatie markeerde een enorme verandering in het leven van Jezus van Nazareth. Tot die tijd, dertig jaar lang, was Hij simpelweg de timmerman van het kleine stadje, en de zoon van Zijn ouders. Hij was een persoonlijkheid die veel goeds deed in kleine kring. Maar na de reiniging in de Jordaan, alle rechtvaardiging vervuld hebbende, werd Hij de Christus.’7Of zoals psychiater en New Age goeroe8 Carl Jung in een lezing stelde: ‘Christus ontvangt zijn missie en de geest van God tijdens zijn doop in de Jordaan. Hij is alleen een Christus na de doop omdat Christus de gezalfde betekent. Hij is ook ‘wedergeboren.’ Nu is hij hoger dan de gewone sterfelijke persoon die hij als Jezus was, de zoon van de timmerman. Nu is hij een Christus, een onpersoonlijke of symbolische persoonlijkheid.’9

Bailey en Jung beschrijven Jezus’ doop als een initiatie, waarbij Jezus ‘gezalfde’ of ‘Christus’ wordt. Dat de Heilige Geest tijdens deze waterdoop op Jezus neerdaalde, wordt gebruikt om de nadruk van de doop te verschuiven naar een belijdenis naar een ontvangen van de Geest, zoals dit ook in bepaalde charismatische kringen meer gebruikelijk wordt. De doop verliest op die manier haar oorspronkelijke, Bijbelse betekenis. Daarnaast wordt de plaats van de Gezalfde overgenomen door de zalving.  

Wilkin van de Kamp is leider van een charismatisch-evangelische kerk en directeur van stichting Vrij Zijn. Van de Kamp gelooft dat na Jezus’ hemelvaart een nieuw tijdperk ontstond, ‘het tijdperk van de Heilige Geest als de Plaatsvervanger van Jezus.’10 Hij onderwijst nagenoeg hetzelfde als New Age leraren Bailey en Jung over Jezus: ‘Pas vanaf zijn dertigste levensjaar werd het toegestaan om anderen in het openbaar te onderwijzen. Dit was het moment waarop Jezus zijn bediening begon, en waarom Hij zich in de Jordaan door Johannes de Doper liet dopen. Dit was het moment dat de kracht van de Heilige Geest op Jezus kwam [..] om zijn messiaanse taak op aarde te vervullen..’11  De zalving van de Heilige Geest die op Jezus was, wil God ook aan ons geven. Hij wil deze zalving aan heel gewone mensen geven, die ongewone dingen voor Hem mogen doen. De zalving van de Timmerman is er ook voor loodgieters, elektriciens, leraren, advocaten, huisvrouwen, stratenmakers, politici en vele anderen die ernaar verlangen om door de Heilige Geest geleerd en getraind te worden om de bediening van Jezus voort te zetten.’ ‘De zalving van de Heilige Geest is de bovennatuurlijke toerusting om Gods werk te doen. Het is bovennatuurlijke bekwaamheid om de bediening van Jezus voort te zetten.’12

Als de zalving die op Jezus en die Hem Christus of Messias maakte, ook voor ons is, zou dit ons allemaal messias maken. Dit idee is dan ook niet Bijbels. Zoals je kunt zien toont de leer sterke gelijkenis met occulte leer, zoals onderwezen door Alice Bailey en Carl Jung. Net als Bill Johnson, gelooft ook van der Kamp: ‘Jezus kon niets doen van zichzelf. Hij was volledig afhankelijk van wat de Heilige Geest Hem liet zien. De zalving van de Heilige Geest stelt ons in staat dezelfde dingen te doen die Jezus deed.13

Jezus zei: ‘De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.’ (Joh 5:19) Kunnen wij met door de Heilige Geest dezelfde dingen doen als Jezus? Kunnen wij de volmaaktheid van God doorgronden? (Job 11) Waren wij erbij toen Hij de aarde grondvestte? (Job 38) Kunnen wij de drinkbeker drinken die Jezus drinken zou? Kunnen wij zonder zonde zijn en met ons bloed verzoening doen voor de mensheid? Kunnen wij verlossen?

‘En Hij [Jezus] kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.’ (Luk 4:16-21)

Ik ben me ervan bewust dat bovengenoemde leraren geliefd zijn bij ons christenen, omdat ze warm overkomen en op een bepaalde manier veel Bijbelkennis lijken te hebben. Dit maakt het soms lastig om te zien dat wat ze leren, niet Bijbels is. Ik bid je als lezer toe dat je het onderscheid kunt maken en de moed om Gods Gezalfde te dienen boven enige gezalfde of zalving.

Engelen, núuu!

Afgelopen week haalde het gebed van de geestelijk adviseur van president en ook presidentskandidaat Donald Trump het internationale nieuws. Ze bad: ‘Want engelen worden nu vrijgezet, engelen worden verzonden [spreekt in een tongentaal], want engelen zijn verzonden uit Afrika op dít moment, Afrika op dit moment, ze komen er nu aan, ze komen er nu aan in de Naam van Jezus, vanuit Zuid Amerika, ze komen er aan..’ Paula White is profeet in de Nieuw Apostolische Reformatie (NAR), een immens grote beweging die gelooft dat het Koninkrijk van God hier nu al isa en die het als taak op zich heeft genomen om de wereld onder ‘christelijke’ heerschappij te brengen, voor Jezus.b  Geestelijke strijdvoering is hierin een elementair onderdeel. Anders dan orthodoxe wapens als vragend gebed tot God de Vader, wordt vooral veel geproclameerd, woorden herhaald, gebonden en vrijgezet, negatieve entiteiten bestraft en dus engelen opgeroepen, alles in dienst van het koninkrijk.

Ook megakerk Bethel in Californië maakt deel uit van de Nieuw Apostolische Reformatie. Beni Johnson is er voorgangersvrouw. Ze onderwijst dat we engelen opdrachten kunnen geven, ze dingen kunnen vragen, ze schreeuwend op kunnen roepen en ze met het geluid van een sjofar of een bel wakker dienen te maken. ‘Engelen zijn onder ons! Ze komen voor een aantal redenen,’ schrijft ze. ‘Ik denk dat ze zich vervelen en erop wachten om aan het werk gezet te worden. Ze zijn hier om het Koninkrijk van God onze sfeer in te brengen.’2

NAR-apostel Asher Intrater is oprichter en apostolisch leider van Revive Israel Ministries en Tikkun International. In een video is te zien hoe hij samen met Heidi Baker in een stadion in Kiev zeven minuten lang ‘legioenen engelen’ uit de hemel afroept. ‘Legioenen van legioenen van legioenen van engelen.. kom núuu!! Nu, nu núuu! Alle engelen over de Oekraïne, kom nu, kom nú!’ 3 Het geschreeuw wordt  begeleid door het blazen op een sjofar en het hele stadion wordt aangemoedigd mee te roepen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet te lang kan luisteren naar gebeden als die van Paula White en Asher Intrater. Het maakt me letterlijk misselijk. Wanneer iemand het heeft over ‘legioenen engelen,’ gaan mijn gedachten automatisch uit naar het legioen gevallen engelen waardoor de man die bij de graven verbleef bezeten was. Jezus vroeg de onreine geest: ‘Hoe is uw naam? En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk.’ (Markus 5.9)

Engelen zijn dienaren van God. Dat wil zeggen dat God hen opdrachten geeft en dat zij uitsluitend hieraan gehoorzaam zijn. ‘Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.’ (Psalm 103.20) Die engelen worden door God zeker ook gestuurd om gelovigen bij te staan (Heb 1.14), maar niet doordat deze gelovigen de engelen zelf toespreken en hen commanderen. ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.’(Ps 91.11)

Zelfs Jezus, de Zoon van God, riep geen engelen op om Hem bij te staan. Toen Jezus gevangen werd genomen wilde één van Zijn volgelingen Hem verdedigen met het zwaard, maar Jezus zei tegen hem: ‘..denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?’ (Matt 26.53) Als God de Zoon de hulp van engelen had gewild, had Hij Zijn Vader daarom gebeden. Dit ontslaat ons volledig van het recht om zelf engelen te gebieden.

Als Asher Intrater engelen uit de Oekraïne gebied om ‘nú’ te komen, of als Paula White engelen uit Afrika en Zuid Amerika sommeert om ‘in de Naam van Jezus’ Trump bij te komen staan, is dit niet in lijn met de Bijbel. God spreekt namelijk een ernstig oordeel uit over engelen die hun aangestelde plaats verlaten: ‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.’ (Jud 1.6)  In Gods ogen is dit zonde. (2 Petr. 2.4)

Laten we onszelf niet verleiden tot het gebieden van engelen, zodat we niet alleen zelf niet zondigen, maar ook niemand anders aanzetten tot zonde.

a. ‘Kingdom Now’ leer b. Dominionisme