Goed nieuws

Wie is God?

God de Maker van hemel en aarde, van de zee en alles wat leeft. Hij is almachtig, alomtegenwoordig en alwetend. Hij is heilig en rechtvaardig, en omdat Hij heilig en rechtvaardig is, kan Hij geen zonde verdragen.

‘En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.’ (1 Johannes 1:5)

‘U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien..’ (Habakuk 1:13a)

‘Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief.’ (Psalm 11:7)

***************************************************************

Wat is een mens?

De mens is door God gemaakt. De mens werd heel goed gemaakt, naar het beeld van God, maar een mens is geen God. Sinds de zondeval heeft de mens een zondige aard. Geen mens is rechtvaardig voor God, wij allemaal overtraden Gods instellingen. Elk mens is een zondaar.

‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.’ (Romeinen 3:10-12)

‘Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.’ (Jesaja 64:6)

***************************************************************

Wat is ons probleem?

Door de zonde zijn we gescheiden van God, want God ziet geen zonde door de vingers. Heilig en onheilig zijn gescheiden. Het ontbreekt ons allemaal aan Gods rechtvaardigheid en we verdienen daarmee de dood.

‘Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.’ (Jesaja 59:2)

‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God..’ (Romeinen 3:23)

***************************************************************

Wat is het goede nieuws?

God houdt van ons mensen, ondanks dat we zondaren zijn. Hij laat ons niet weten een zondaar te zijn om ons te veroordelen, maar om ons genadig te kunnen zijn en te kunnen redden. Met die reden is God in de vorm van Zijn Zoon Jezus Christus als mens op aarde gekomen. Jezus leefde als enige mens een zondevrij leven. Hij stierf aan een kruis, niet voor Zijn eigen zonden, maar die van ons. Zo nam Hij onze straf voor de zonde – de dood – op Zichzelf. Na drie dagen stond Hij op uit de dood, waarmee wij van onze schuld bevrijd waren en zo met God verzoend kunnen zijn.

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.’ (Johannes 3:16,17)

‘Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.’ (1 Johannes 4:8-10)

***************************************************************

Hoe wordt een zondaar gered?

We worden gered als we in de Here Jezus Christus geloven als Redder en ons leven onder Zijn leiding stellen. We belijden onze zonden, zodat God ze kan vergeven. We keren ons dan af van het leven dat in onze eigen dienst stond en keren ons naar de levende God.

‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.’ (Romeinen 10:9)

‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden. [..] Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen.’(Efeze 2:4,5 en 8,9)

‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ ( 1 Johannes 1:9)