Waarom Jezus God is

Afgelopen paar jaar kwam ik meermaals Nederlandse christenen tegen die niet geloofden in de Goddelijkheid van de Here Jezus. Het waren mensen die ik respecteerde, predikers zelfs, waardoor ik erg aan het twijfelen werd gebracht. Het was een zoektocht die mij uiteindelijk dichter bij God bracht.

De leer dat de Here Jezus geen God zou zijn, kent verschillende vormen, zoals dat Jezus nooit God was, is en zal zijn, dat Jezus ooit God was, maar Zijn goddelijkheid aflegde toen Hij naar de aarde kwam en dat Jezus mens was en goddelijkheid verwierf zoals elk mens dat zogenaamd zou kunnen verwerven. Verschillende varianten op deze vormen doen de ronde.

In velerlei opzicht is het van fundamenteel belang te weten dat Jezus God is. God de Vader stelde Hem namelijk niet uitsluitend aan als middel tot verzoening, als Offerlam en Hogepriester, maar werd in Jezus onze Heiland. Alleen Hij is in staat te redden. God zegt: ‘Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.’ (Jes 45:21,22) Hoewel hij Israel tot verlossing leidde, heeft Mozes zichzelf nooit heiland of zaligmaker genoemd. De engel die Jezus’ geboorte aankondigde zei dit wel van Jezus. Hij zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus [letterlijk ‘Yeshua’ of ‘heil’] geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.’ (Matt 1:20,21) En zoals Petrus tegenover de Joodse leiders getuigde: ‘Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’(Hand 4:9-12)

Laten we beginnen met een aantal dingen die we al weten van God. Vanuit het Oude Testament weten we al dat God eeuwig is. Mozes bidt in Psalm 90: ‘Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God’. Ook weten we dat God een Lievelingskind had dat in die eeuwigheid, van vóór de schepping, van vóór het stof der aarde (anders dan mensen, die uit het stof der aarde zijn) bij Hem was. ‘De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. .. Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar..  toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind..’ (Spreuken 8) In het Nieuwe Testament lezen we in Johannes 1:1 ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’ En in Joh 17:5 zegt Jezus: ‘En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.’ Net als God de Vader is ook God de Zoon eeuwig.

We weten dat God de schepper van hemel en aarde is. Hij is het die de wateren met de holte van zijn hand heeft opgemeten, van de hemel met een span de maat heeft genomen, het stof van de aarde met een maatbeker heeft gevat en de bergen heeft gewogen in een waag en de heuvels op een weegschaal. (Jesaja 40) En we weten dat Dezelfde Schepper van hemel en aarde een Zoon heeft. ‘Wie heeft de wind in Zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers? (Spreuken 30)

We weten dat alleen God kan genezen, alleen God het oog en oor maakt. (Psalm 94:9) ‘Een oor dat hoort en een oog dat ziet, ook die beide heeft de HEERE gemaakt.’ (Spr 20:12) ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE?’ (Ex 4:11) Zoals God de Vader doet, doet ook God de Zoon. ‘En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem.’ (Luk 22:50,51) ‘Nadat Hij [Jezus] dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.’ (Joh 9:6,7) Jezus was niet alleen volledig God toen Hij nog bij God de Vader was, maar bleef ook Zijn goddelijke eigenschappen behouden in Zijn menselijkheid. ‘Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.’ (Joh 5:19) Sommige predikers houden het bij ‘de Zoon kan niets van Zichzelf doen’, maar dat is niet wat er staat. Alles wat de Vader doet, kan ook de Zoon doen; dit zegt iets over wie de Here Jezus is.  

God zegt over Zichzelf dat Hij werd doorstoken. ‘De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. [..] Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.’ (Zach 12) Johannes zegt dat dit Schriftwoord werd vervuld met de kruisiging van de Here Jezus. (Joh 19:37) God die de hemel uitspant en de aarde grondvest en werd doorstoken, is Dezelfde die aan het kruishout voor onze zonden stierf.

God is Koning over Zijn volk. God wilde graag koning over het Joodse volk zijn, maar het volk wilde een menselijke koning, net als de volken om hen heen. Het volk zei tegen de profeet Samuel:  ‘Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken.’ (1 Sam. 8:5) ‘..terwijl toch de HEERE, uw God, uw Koning is.’ (1 Sam 12:12) Het volk kreeg wat het verlangde, een menselijke koning. Maar God beloofde ook een Koning uit het Nageslacht van David, Iemand aan Wiens heerschappij geen einde zal komen die tegelijk ook ‘sterke God’ en ‘Eeuwige Vader’ wordt genoemd. (Jes 9) We weten dat er maar Eén God is en maar Eén eeuwig. ‘Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd? Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan? Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.’(Joh 18:33-37)

En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning! Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg. En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.’ (Joh 19:14-22)

God is Herder van het volk. Bij monde van de profeet Ezechiël zegt God: ‘Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn Mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, en niemand die ze zoekt.’ (Ez 34:6) ‘Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.’(Ez 34:11) ‘In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn.’ (Ez 34:14)

Jezus zei: ‘Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.’ (Joh 10.14-16) ‘En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; [..] En Hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras.’ (Markus 6:34,39)

God is de Eerste en Laatste, de Alpha en de Omega. ‘Zo zegt de Heere, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de Heere van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.’ (Jes 44.6) Johannes ziet op Patmos in een openbaring iemand als de Mensenzoon die tegen hem zegt: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.’ (Openb 1:17,18) God, ‘de Almachtige’ en ‘Heere’ zegt: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.’ (Openb 1:8) En ook Jezus zegt: ‘Ik, Jezus’ (Openb 22:16) ‘Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.’ (Openb 22:12)

Dat God van Zichzelf zegt: ‘Ik Ben’ en dit is Mijn Naam. ‘Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.’ (Ex 20:2,3) ‘God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.’ (Ex 3.14,15) ‘Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven..’ (Jes 42.8a)  ‘..hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.’ (Jes 48.11b)

De Enige op aarde die legitiem Gods Naam gebruikte toen Hij zei: ‘Ik Ben,’ was de Here Jezus. Tegen het Joodse volk zei Jezus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. Zij [het Joodse volk] namen dan stenen op om ze op Hem te werpen.’  .. Niet alleen suggereerde de Here Jezus een Goddelijke oorsprong te hebben, ook gebruikte Hij de Naam die exclusief God toebehoort. Als Jezus inderdaad slechts mens was geweest, hadden de leiders van het volk destijds inderdaad alle recht gehad Hem te stenigen op grond van het overtreden van het derde gebod. Omdat Hij echter zonder zonde (Heb 4:15) was, weten we dat Jezus claim legitiem was. Naast deze stelling zei Jezus ook van Zichzelf: ‘Ik ben het Brood des Levens. (Joh 6.35) Ik ben het Licht. (Joh 8.12) Ik ben de Deur. (Joh 10.7) Ik ben de Goede Herder. (Joh 10.11) Ik ben de Opstanding. (Joh 11.25) Ik ben de Weg (Joh 14.6) Ik ben de Wijnstok. (Joh 15.5)

Er zijn ook mensen die geloven dat Jezus wel God was, maar Zijn goddelijkheid aflegde bij Zijn komst naar de wereld. Dit baseren zij op Filippenzen 2:6-8. ‘Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.’ Maar dat Jezus Zichzelf ontledigde van Zijn goddelijkheid of goddelijke eigenschappen is in de Bijbel niet te vinden. Uit Joh 17:5 blijkt dat het om de heerlijkheid gaat die God de Zoon had toen Hij God de Vader was, waar Hij afstand van deed. Het is dezelfde heerlijkheid die God God maakt en die Hij met geen ander deelt. God zegt: ‘Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.’ (Jesaja 42:8) Het is dan ook geen afgoderij (zoals ik christenen heb horen zeggen) als wij mensen Jezus eer geven, bijvoorbeeld in aanbiddingsmuziek. Hem aanbidden kan alleen als Jezus daadwerkelijk God is. Dit is de reden dat mensen voor Jezus knielden zonder dat Hij hen vermaande, terwijl Cornelius door Petrus berispt werd toen die in aanbidding aan zijn voeten neerviel, en zei: ‘Sta op, ik ben slechts een mens.’ Dus hoewel Jezus Zijn heerlijkheid (tijdelijk) aflegde, bleef Hij ook op aarde God. Er staat dan ook geschreven: ‘Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.’ (Kol. 2:9) In plaats van de verering van de Here Jezus afgoderij te noemen, stelt God in Zijn Woord zelfs: ‘Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.’ (Joh 5:23)

Dat de Here Jezus daadwerkelijk de Eniggeboren Zoon van God en dus ook God is, kan alleen Zijn Geest ons openbaren. Ik hoop dat deze uiteenzetting je enige houvast geeft en aanzet tot het onderzoeken van de Schriften. God beloont het zoeken van wie Hem beter wil leren kennen.

‘U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.’  – (Jeremia 29:13)