Peptalk profeten

Koning Achab, die van 874-853 v.Chr. over Israël regeerde, was een slechte koning. Toen hij Ramoth in Gilead van de Syriërs wilde heroveren, raadpleegde hij hiervoor niet God, maar vierhonderd valse profeten die hem naar de mond praatten. Zij voorspelden de overwinning. Koning Josafat van Juda adviseerde hem een profeet te raadplegen die namens God sprak. Hij zei: ‘Is er hier niet nog een profeet van de HEERE, zodat wij de HEERE door hem kunnen raadplegen?’ Maar koning Achab was niet blij met dit advies. Hij wist dat er nog een profeet was die namens God sprak, Micha, maar deze mocht hij niet, omdat hij niet de dingen zei die Achab wilde horen. Achab zei: ík haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, alleen maar onheil..’ (1 Kon 22)

Hoewel Micha de waarheid sprak terwijl de vierhonderd valse profeten geleid werden door een misleidende leugengeest (1 Kon 22:22,23), wilde de koning liever luisteren naar de grote menigte peptalk-profeten dan naar God.

Sinds Jezus zijn er geen echte profeten meer naar Israël gezonden en zeker niet naar de koningen van andere volken. Jezus was de laatste, door God beloofde (Deut 18:15,18) Profeet die tot ons sprak. (Hebr 1:1,2) Hoewel er dus geen echte, door God gezonden profeten meer zouden zijn, waarschuwde de Here Jezus dat er in de laatste dagen veel valse profeten zouden opstaan. (Matt 24) Profeten die als dit mogelijk zou zijn, zelfs uitverkorenen zouden misleiden. Dit is wat de situatie in de Verenigde Staten lijkt te zijn. Profeten die zichzelf christen noemen, spraken de afgelopen jaren in Messiaanse bewoordingen over hun president, Donald Trump, zoals ‘gezalfde des Heren’ en ‘Gods geliefde zoon.’ In een kerkdienst met profeten Dutch Sheets en Chuck Pierce werd over Trump gebeden: ‘Jij bent Mijn geliefde zoon in wie Ik Mijn welbehagen heb.’1

In een stadion in Orlando, Florida (VS) riep hofprofeet Paula White talloze Amerikanen op om elkaars hand vast te houden terwijl ze de tweede Psalm – die op Naam van de Here Jezus staat-  in geloof over Donald Trump uitsprak. ‘Ik bid dat de Geest des Heren op onze president zal rusten. En laat Uw gunst zijn hoorn, zijn macht, verhogen, zoals in Psalm 89:17. Heer Uw Woord zegt in Psalm 2: ‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.’ Vader, U heeft president Trump op doen komen voor een tijd als deze.’ [stadion juicht]2

Profeet en internationaal directeur van IHOP Mike Bickle paste de tweede Psalm vorig jaar februari op eenzelfde manier toe op Trump. ‘Ik geloof dat het conflict in Amerika in de Westerse wereld op dit moment, het best wordt samengevat en uitgesproken in Psalm 2,’ zei hij.3

Legio van deze profeten profeteerden uit Gods Naam Trumps overwinning. Onder hen bevonden zich Pat Robertson, Jeremiah Johnson, Shawn Bolz en Kris Vallotton. Kris Vallotton, die boeken schreef en les geeft in het leren profeteren, profeteerde: ‘Ik geloof dat God hem een nieuwe termijn geeft. Ik geloof dat omdat.. de Heer het wil. Omdat de Heer het wil.’4

Maar de Heer wilde het niet. Na Trumps definitieve nederlaag boden veel van deze NAR-profeten publiek excuses aan voor het feit dat ze ‘mis’ zaten. Ook gaven sommigen van hen les in hoe een valse profeet te herkennen. Maar dit maakt hun profetisch ambt natuurlijk niet minder vals. Wanneer iemand pretendeert namens God te spreken, met de grootsheid van een Oud Testamentische profeet, zal deze persoon ook beoordeeld moeten worden volgens de criteria van ditzelfde Oude Testament. En dit criterium is dat als de profetie niet uitkomt, ook de profeet niet namens God spreekt. (Deut 18.20-22, Jer 28.9) Het gaat dan dus om een valse profeet.

Van oudsher spraken valse profeten hun eigen dromen en hun eigen gedachten en worden ze zoals bij koning Achab gestuurd door God om te misleiden. Het woord uit de mond van profeten is vergankelijk en feilbaar, maar Gods Woord is eeuwig! Zijn Woord is waarheid en zal nooit teleurstellen. Laat dit een aanmoediging zijn om niet achter mensen aan te lopen, maar dagelijks Bijbel te lezen en juist in deze tijd van misleiding vast te houden aan de woorden van God die ons werden overgeleverd op papier.

‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.’ (Hebr 1:1,2)

‘En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!’ (Matt 17:3-5)

Foto: NAR-profeet Kris Vallotton geeft les in het herkennen van een valse profeet.

Engelen, núuu!

Afgelopen week haalde het gebed van de geestelijk adviseur van president en ook presidentskandidaat Donald Trump het internationale nieuws. Ze bad: ‘Want engelen worden nu vrijgezet, engelen worden verzonden [spreekt in een tongentaal], want engelen zijn verzonden uit Afrika op dít moment, Afrika op dit moment, ze komen er nu aan, ze komen er nu aan in de Naam van Jezus, vanuit Zuid Amerika, ze komen er aan..’ Paula White is profeet in de Nieuw Apostolische Reformatie (NAR), een immens grote beweging die gelooft dat het Koninkrijk van God hier nu al isa en die het als taak op zich heeft genomen om de wereld onder ‘christelijke’ heerschappij te brengen, voor Jezus.b  Geestelijke strijdvoering is hierin een elementair onderdeel. Anders dan orthodoxe wapens als vragend gebed tot God de Vader, wordt vooral veel geproclameerd, woorden herhaald, gebonden en vrijgezet, negatieve entiteiten bestraft en dus engelen opgeroepen, alles in dienst van het koninkrijk.

Ook megakerk Bethel in Californië maakt deel uit van de Nieuw Apostolische Reformatie. Beni Johnson is er voorgangersvrouw. Ze onderwijst dat we engelen opdrachten kunnen geven, ze dingen kunnen vragen, ze schreeuwend op kunnen roepen en ze met het geluid van een sjofar of een bel wakker dienen te maken. ‘Engelen zijn onder ons! Ze komen voor een aantal redenen,’ schrijft ze. ‘Ik denk dat ze zich vervelen en erop wachten om aan het werk gezet te worden. Ze zijn hier om het Koninkrijk van God onze sfeer in te brengen.’2

NAR-apostel Asher Intrater is oprichter en apostolisch leider van Revive Israel Ministries en Tikkun International. In een video is te zien hoe hij samen met Heidi Baker in een stadion in Kiev zeven minuten lang ‘legioenen engelen’ uit de hemel afroept. ‘Legioenen van legioenen van legioenen van engelen.. kom núuu!! Nu, nu núuu! Alle engelen over de Oekraïne, kom nu, kom nú!’ 3 Het geschreeuw wordt  begeleid door het blazen op een sjofar en het hele stadion wordt aangemoedigd mee te roepen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet te lang kan luisteren naar gebeden als die van Paula White en Asher Intrater. Het maakt me letterlijk misselijk. Wanneer iemand het heeft over ‘legioenen engelen,’ gaan mijn gedachten automatisch uit naar het legioen gevallen engelen waardoor de man die bij de graven verbleef bezeten was. Jezus vroeg de onreine geest: ‘Hoe is uw naam? En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk.’ (Markus 5.9)

Engelen zijn dienaren van God. Dat wil zeggen dat God hen opdrachten geeft en dat zij uitsluitend hieraan gehoorzaam zijn. ‘Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.’ (Psalm 103.20) Die engelen worden door God zeker ook gestuurd om gelovigen bij te staan (Heb 1.14), maar niet doordat deze gelovigen de engelen zelf toespreken en hen commanderen. ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.’(Ps 91.11)

Zelfs Jezus, de Zoon van God, riep geen engelen op om Hem bij te staan. Toen Jezus gevangen werd genomen wilde één van Zijn volgelingen Hem verdedigen met het zwaard, maar Jezus zei tegen hem: ‘..denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?’ (Matt 26.53) Als God de Zoon de hulp van engelen had gewild, had Hij Zijn Vader daarom gebeden. Dit ontslaat ons volledig van het recht om zelf engelen te gebieden.

Als Asher Intrater engelen uit de Oekraïne gebied om ‘nú’ te komen, of als Paula White engelen uit Afrika en Zuid Amerika sommeert om ‘in de Naam van Jezus’ Trump bij te komen staan, is dit niet in lijn met de Bijbel. God spreekt namelijk een ernstig oordeel uit over engelen die hun aangestelde plaats verlaten: ‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.’ (Jud 1.6)  In Gods ogen is dit zonde. (2 Petr. 2.4)

Laten we onszelf niet verleiden tot het gebieden van engelen, zodat we niet alleen zelf niet zondigen, maar ook niemand anders aanzetten tot zonde.

a. ‘Kingdom Now’ leer b. Dominionisme